Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Ενέργειες της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων σχετικά με την άδεια ανατροφής τέκνων

ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Δ/ΝΣΗ: ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 18
ΣΥΝ/ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΡ. ΚΑΤ. ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 97/26-03-2003
www.pyrosvestesioanninon.blogspot.gr – email:pyrosvestesioanninon@gmail.com
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
ΤΗΛ. & FAX: 2651073321
 Ιωάννινα , 4/4/2016                                           Προς :
Αρ. Πρωτ.: 49                        1. Υπουργό Εσωτερικών και Δ/κής Ανασυγκρότησης
                                                            κ. Κουρουπλή Παναγιώτη
                                            2. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και
                                                Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο
                                            3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο
                                                                κ. Καρατζιά Ιωάννη
                                            4. Κ.Ο. Ελληνικού Κοινοβουλίου
                                            5. Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου Αρχιπύραρχο
                                                           κ. Σκούπρα Κωνσταντίνο
                                            6. Διοικητή ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων Πύραρχο
                                                              κ. Χαβέλα Γεώργιο
                                                             Κοινοποίηση
                                                          1. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα : “ Χορήγηση Άδειας Ανατροφής Τέκνου στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης “
    Όπως γνωρίζετε , με το άρθρο 98 του Ν. 4249/2014 τροποποιηθήκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του Ν. 3938/2011 για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και ορίσθηκε μεταξύ άλλων ότι:
«Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία οι διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζει η σχέση εργασίας τους με το Πυροσβεστικό Σώμα ».

    Η διάταξη αυτή αναφέρεται γενικώς στις «άδειες των πυροσβεστών», χωρίς καμιά διάκριση και συνεπώς καταλαμβάνει και την άδεια ανατροφής τέκνων. Για την άδεια αυτή θα ισχύσει «κατ’ αντιστοιχία » και για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ότι ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
    Τις άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ρυθμίζει το Π.Δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος». Το κεφάλαιο Δ΄ του εν λόγω διατάγματος (άρθρα 98-111), που αναφέρεται στις άδειες, αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 3/2014 (ΦΕΚ Α 6/10.1.2014).
    Με το άρθρο 98 Α προβλέπονται οι ακόλουθες άδειες:
1. Κανονική άδεια, 2. Κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές, 3. Βραχεία άδεια,
4. Αναρρωτική άδεια, 5. Άδεια χωρίς αποδοχές, 6. Άδεια κύησης – τοκετού, 7. Άδεια ανατροφής τέκνου κ.α.
     Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου ορίζονται επακριβώς στο άρθρο 103 Α του εν λόγω διατάγματος.
Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω και οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης δικαιούμαστε την άδεια ανατροφής τέκνων, όπως και οι μόνιμοι συνάδελφοί μας.
     Το δικαίωμά μας αυτό, πέραν της ρητής πρόβλεψής του από τις προαναφερόμενες διατάξεις , υποστηρίζεται και από σειρά άλλων διατάξεων, όπως:
     Με τα άρθρα 48 έως 54 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄89/2012) προσαρμόσθηκε η Ελληνική νομοθεσία με Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας πλαισίου για την γονική άδεια, η οποία έχει συναφθεί στις 18 Ιουνίου 2009 από τις διακλαδικές οργανώσεις των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC). Οι διατάξεις του εν λόγω νόμου για τις γονικές άδειες (ανατροφής τέκνου , ειδικές γονικές άδειες) έχουν εφαρμογή για όλους τους εργαζόμενους γονείς με σχέση ιδιωτικού δικαίου του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, χωρίς διακρίσεις. Κατ΄αντιδιαστολή, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι επί σχέσει δημοσίου δικαίου εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα δεν δικαιούνται αντίστοιχης άδειας.
   Η γενική αρχή της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος απαγορεύει την αυθαίρετη διαφοροποίηση μεταξύ των όμοιων καταστάσεων. Παγίως η νομολογία μας θεμελιώνει την υποχρέωση του εργοδότη για ίση μεταχείριση του προσωπικού του στις διατάξεις των άρθρων 4 , 22 παρ. 1β΄ του Συντάγματος και 288 ΑΚ. Από τις διατάξεις αυτές κατά την νομολογία μας προκύπτει η αρχή της ίσης μεταχείρισης από τον εργοδότη των μισθωτών που παρέχουν την ίδια και υπό τις αυτές συνθήκες εργασία.
Με βάση την αρχή αυτή θεμελιώνεται απευθείας αξίωση του μισθωτού κατά του εργοδότη του για τις εκούσιες παροχές του προς άλλους μισθωτούς που παρέχουν τις ίδιες και υπό τις αυτές συνθήκες εργασίας.
   Η πιο πάνω αρχή της ισότητας καταλαμβάνει όλους τους Έλληνες, και τους εργαζόμενους με σχέση δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο. Βάσει αυτής θα ήταν παντελώς αντισυνταγματική η διαφοροποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης από τους μόνιμους συναδέλφους μας στα θέματα μεταξύ των άλλων και των γονικών αδειών.
Πέραν αυτών, σε ερώτηση που κατέθεσαν 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πανούση Ιωάννη, ο κ. Πανούσης απάντησε πως για τις άδειες (άδεια ανατροφής τέκνων κ.λπ.) των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρμόζονται κατ΄αντιστοιχία οι διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζει η σχέση εργασίας τους με το Πυροσβεστικό Σώμα.
     Παρόλα τα προαναφερόμενα , μέχρι και σήμερα , η άδεια ανατροφής τέκνου δεν έχει χορηγηθεί στους συναδέλφους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που την έχουν αιτηθεί.
    Θα θέλαμε να σας καλέσουμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την επίλυση του δίκαιου αιτήματός μας.
Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων