Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Κατανομή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Πυροσβεστικού Σώματος, οικονομικού έτους 2015, σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων.